Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser AIRDK98

1. Generelt

Med mindre der er fraveget i nedenstående punkter gælder følgende: For alle leverancer af maskiner og anlæg gælder de nordiske ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL 92 eller såfremt montage indgår i leverancen NLM 94. For alle aftaler om reparationsarbejder og for alle leverancer af reservedele gælder de nordiske ALMINDELIGE BETINGELSER NR 84. For alle aftaler om vedligeholdelse og leverancer af reservedele i forbindelse hermed gælder de nordiske ALMINDELIGE BETINGELSER NU 84.

2. Tilbud

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudets dato. Ret til mellemsalg forbeholdes.

3. Leverancens omfang

Køber har ansvaret for at de fornødne tilladelser til ordrens udførelse tilvejebringes og dækker udgifterne derved. Montering af anlæg er ekskl. boring og skæring i beton, kabeltræk samt tilslutning til evt. eltavle. Såfremt leverancens gennemførelse medfører ændringer af eller reparationer af Købers bygninger, inventar eller øvrige anlæg påhviler det Køber at foretage gennemførelse samt bekostninger heraf. Leverancer sker AB FABRIK Aircold eller AB FABRIK Aircold?s underleverandører. Forsendelser sker for Købers regning og risiko.

4. Leveringstid

Leveringstiden regnes fra den dato at Aircold har modtaget alle oplysninger fra Køber, som er nødvendige for at tekniske spørgsmål vedrørende leverancens udformning og indhold er afklarede. Leveringstiden løber dog tidligst fra tidspunktet for Aircolds modtagelse af Købers accept. Hvis forsinkelse skyldes transportuheld, værkstedsuheld, forsinket leverance fra underleverandører, krig, strejke, lock-out, politisk indgriben, force majure, ændring af ordre på foranledning af Køber, forsømmelser fra Køber eller andet som Aircold ikke er herre over, forlænges leveringstiden tilsvarende. Under de anførte omstændigheder berettiger overskridelse af leveringstiden ikke Køber til at annullere ordren. Der ydes ikke erstatning for leveringsforsinkelser.

5. Priser

De anførte priser er AB FABRIK ekskl. moms, evt. afgifter samt fragt og emballage. Aircold forbeholder sig ret til at regulere tilbudte/bekræftede priser, såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse indføres nye offentlige afgifter på omsætningen af varer og tjenesteydelser.

6. Ordre

Enhver ordre skal være skriftligt bekræftet af Aircold før bindende aftale om leverance kan anses for at være indgået. Annullering af ordre accepteres kun ved dækning af de omkostninger der er påløbet Aircold. Annulleringsgebyr udgør minimum 15% af ordrebeløb under den forudsætning at skriftlig annullering er modtaget Aircold senest 3 dage fra ordredato.

7. Betaling

Når intet andet skriftligt foreligger er betalingsbetingelserne:

50% ved ordrebekræftelse og 50% ved afsendelse med mindre andet er aftalt. Det leverede forbliver Aircold's ejendom indtil betaling er modtaget. Falder betaling ikke rettidigt debiteres morarenter 2,5% per påbegyndt måned. Rettidig betaling er en forudsætning for at leveringstid kan overholdes og leverance kan afsluttes Det leverede forbliver Aircold's ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud. Falder betaling ikke rettidigt debiteres morarenter 2,5% per påbegyndt måned. Rettidig betaling er en forudsætning for at leveringstid kan overholdes og leverance kan afsluttes.

8. Forsikring

Det påhviler Køber at holde maskiner og anlæg som Aircold skal montere, forsikret for et beløb som mindst svarer til den aftalte købesum.

9. Regulering af mangelansvar

Aircold forpligter sig i overensstemmelse med nedenstående, til at afhjælpe konstruktions-, fremstillings-, eller andre mangler ved leverede materialer i en periode af tolv på hinanden følgende måneder, regnet fra leveringsdagen AB FABRIK. Afhjælpningen omfatter ikke tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssigt brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden Aircold?s forudgående skriftlige samtykke, ekstraordinære påvirkninger eller ved anvendelse af uoriginale reservedele. Udføres der service, ændringer eller tekniske indgreb på leverancen af andre end Aircold eller af Aircold godkendte virksomheder, bortfalder afhjælpningsretten. Afhjælpningsretten omfatter ikke skader ved produkter, som er leveret af køberen eller en af denne forlangt konstruktion. Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Såfremt køberen ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret. For sen reklamation accepteres ikke. Mangelfulde dele der udskiftes, skal stilles til Aircold?s disposition. Med mindre andet er aftalt, foregår al transport og montage af mangelfuldt, repareret og udskiftet materiale for købers regning og risiko. Dele af leverancen, som ikke er fremstillet af Aircold, erstattes kun i det omfang, som Aircold opnår erstatning hos underleverandøren.

10. Regulering af produktansvar

Personskade: Såfremt det godtgøres at personskade er forvoldt som følge af fejl eller mangler ved de af Aircold leverede produkter/ydelser, begrænses en eventuel skadeserstatning til DKK 2.000.000. Tingskade: Såfremt det godtgøres at personskade er forvoldt som følge af fejl eller mangler ved de af Aircold leverede produkter/ydelser, begrænses en eventuel skadeserstatning til DKK 2.000.000. Aircold er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for indirekte tab eller følgeskade.

11. Fravigelser fra AIRDK

Ovenstående betingelser er gældende med mindre andet er skriftligt aftalt, og sådan aftale fremgår af Aircold?s tilbud eller ordrebekræftelse. Såfremt Køber ønsker sine almindelige indkøbsbetingelser til en del af aftalen, skal disse bringes ind i den individuelle aftaletekst. En klausul i købers almindelige indkøbsbetingelser om, at disse skal gælde forud for Aircold?s salgs- og leveringsbetingelser, er ikke tilstrækkelig.

12. Værneting og lovvalg

Enhver tvist i anledning af aftaler, leverancer, arbejder m.v. omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og alt, som har sammenhæng hermed skal afgøres efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Uanset det i de nordiske betingelser anførte har Aircold, såfremt Aircolds krav er mindre end DKK 500.000, ret til at vælge i stedet at indbringe en tvist for de almindelige domstole.

Har du spørgsmål?

Aircold er parat til at besvare din forespørgsel. Benyt venligst kontaktformularen eller ring på tlf. +45 70270166